ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
...โรงเรียนเพ็ชระศึกษา...

   
 โรงเรียนเพ็ชระศึกษาเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ ๐๘๘  หมู่  ๔  ซอยอนุสรณ์  ๑๐  ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐   โทรศัพท์  ๐๕๕ – ๗๙๙๒๒๓ 

     ทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

     โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นในปี  ๒๕๐๕  บนเนื้อที่  ๓  ไร่  ๒  งาน โดยมีนายทองดี  เพชรรางกูล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตนายเทียน  ขยันการนาวี  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่   มีอาคาร  ๑  หลัง  นักเรียน  ๒๒  คน  บุคลากร  ๒  คน

     ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  นายสำเริง  ศรีคำหอม  เป็นผู้รับใบอนุญาตและมีนายทรรศิน  สินธุระเวชญ์ เป็นครูใหญ่/ผู้จัดการ  มีอาคารเรียนทั้งสิ้น  ๔  หลัง  ๓๙  ห้องเรียน  อาคารธุรการ  ๑  หลัง

    ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  – ปัจจุบัน  นางพัชรี  สินธุระเวชญ์  เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายทรรศิน  สินธุระเวชญ์  เป็นผู้อำนวยการ  ปัจจุบันมีจำนวน ๑,๗๐๑ คน  จำนวน ๔๕ ห้องเรียน อาคารเรียน  จำนวน  ๕  หลัง

     ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ก่อสร้างอาคารเรียน  ๔  ชั้น จำนวน ๑๙ ห้อง  ห้องเรียน ๑  ห้องประชุม โรงยิมขนาด ๗ × ๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
 
 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
 เพ็ชระศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
 phetchara Suksa School
ที่อยู่ :
 ๐๘๘  หมู่  ๔  ซอยอนุสรณ์  ๑๐
ตำบล :
 นครชุม
อำเภอ :
 เมือง
จังหวัด :
 กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
 ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ :
 ๐๕๕๗๙๙๒๒๓
โทรสาร :
 ๐๕๕๗๙๙๓๒๐
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
 ๒๕๐๕
อีเมล์ :
 Phetchara@Outlook.com
เว็บไซต์ :