สถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
สถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา