ผลงานโรงเรียน
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียน SMT)
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนคุณธรรม
ONE SCHOOL ONE INNOVATION :OSOI ร่างวัลระดับเหรียญเงิน นวัตกรรม ด้านแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับคัดเลือกนวัตกรรมปฐมวัย
โรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562