แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AG3aM%5FZjdQPRam4&cid=ACA9E5712EB4EBAB&id=ACA9E5712EB4EBAB%21142&parId=root&o=OneUp
ธนาคารโรงเรียนเพ็ชระศึกษาเปิดให้นักเรียนทำการฝากเงิน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1009628689235552/
แนะนำกิจกรรมดีๆของทางโรงเรียนของเรา
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1010205319177889/
เรียนดนตรีไทยกับเรา
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1011000335765054/