ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 ต.ค. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 18) 20 ก.ย. 61
วันที่ 13 ต.ค. 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 21) 20 ก.ย. 61
วันที่ 11-12 ต.ค. 2561 กีฬาสีภายใน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (อ่าน 23) 20 ก.ย. 61
วันที่ 10 ต.ค.2561 กีฬาสีภายใน ระดับอนุบาล (อ่าน 29) 20 ก.ย. 61
วันที่ 8 - 10 ต.ค.2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 30) 11 ก.ย. 61
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 ศึกษาดูงานบริบัทอายิโนะโมะโต๊ะ (อ่าน 26) 11 ก.ย. 61
วันที่ 21 กันยายน 2561การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (อ่าน 27) 10 ก.ย. 61
วันที่ 20 กันยายน 2561การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อนุบาล (อ่าน 35) 10 ก.ย. 61