กิจกรรมมัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาเปิดรับสมัคร
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/437929906405436/
วันที่ 18 มิ.ย.62 ธนาคารโรงเรียนเพ็ชระศึกษาเปิดให้นักเรียนทำการฝากเงิน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1009628689235552/
วันที่ 13 มิ.ย.62 กิจกรรมไหว้ครู ประถม มัธยม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50515
วันที่ 19 มิ.ย.62 แนะนำกิจกรรมดีๆของทางโรงเรียนของเรา
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1010205319177889/
วันที่ 20 มิ.ย.62 เรียนดนตรีไทยกับเรา
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1011000335765054/
วันที่ 22 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครอง
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50526
วันที่ 25 มิ.ย. 62 กิจกรรม วันสุนทรภู่
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50531
วันที่ 28 มิ.ย.62 โรงเรียนเพ็ชระศึกษาจัดอบรม การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50544
วันที่ 1 ก.ค.62 เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเพ็ชระศึกษา ร่วมทัศนศึกษากับธนคารออมสินในกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50545
วันที่ 1 ก.ค.62 โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้นำลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.4 ป.6 ม.2 และม.3 ร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50546
วันที่ 5 ก.ค.62 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ารับการอบรมวิชาศิลปะ ในหัวข้อเรื่องการลงลายเส้นและแรเงา
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50548
วันที่129 ก.ค.62 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษ
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50553
วันที่ 19 - 21 ก.ย. 2562 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50636
วันที่ 10-11 ต.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50637
วันที่ 15 พ.ย.62 ธนาคารออมสินสาขานครชุม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50692
วันที่ 8 พ.ย.62 ประเพณีลอยกระทง
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50691
วันที่ 20 พ.ย.62 เยี่ยมชมโรงงานอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (ม.1)
http://วันที่ 20 พ.ย.62 เยี่ยมชมโรงงานอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (ม.1)
วันที่ 20 พ.ย.62 เยี่ยมชมสุดยอดนวัตกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50695
วันที่ 24 พ.ย.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50706
วันที่ 25 พ.ย.62 แนะแนวการเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50707
วันที่ 5 ธ.ค.62 น้อมรำลึกในพระหมากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
http://วันที่ 5 ธ.ค.62 น้อมรำลึกในพระหมากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
http://วันที่ 5 ธ.ค.62 น้อมรำลึกในพระหมากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50725
วันที่ 12 ธ.ค.62 ฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50726
วันที่ 25 ธ.ค.62 กิจกรรม Christmas 2019
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50741
วันที่ 27 ธ.ค.62 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50742
วันที่ 14 ม.ค.63 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา25663
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50761
วันที่ 16 ม.ค.63 ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2-3
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50764