หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนชั้นปฐมวัยปีที่ 1- 3
          หลักสูตรระดับปฐมวัย จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 จัดการเรียนการสอนห้องเรียน  มีการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมกลางแจ้ง   กิจกรรมเกมส์การศึกษา  กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม
เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

          หลักสูตรระดับประถมศึกษา  จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเพ็ชระศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3

          หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเพ็ชระศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)