วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์


การศึกษาก้าวล้ำ           นำเทคโนโลยี

สุขภาพดี  มีจรรยา                  กล้าคิด    กล้าทำ

เน้นนำกิจกรรม                      เป็นคนดีของสังคม


 
 
 
ปรัชญา
ปรัชญา


คนเก่ง  คนดี   มีความสุข