กิจกรรมโรงเรียนเพ็ชระศึกษา
วันที่ 14 ก.ย.62 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ Teams For Education : TFE
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50602
วันที่ 24 ก.ย.62 โรงเรียนเพ็ชระศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50623
วันที่ 25 ก.ย.62 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE : Team for Education
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50624
วันที่ 26 ก.ย.62 การจัดการเรียนรู้ระดับคุณภาพ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50629
วันที่ 19 พ.ย.62 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50693
วันที่ 20 พ.ย.62 อบรมโครงการการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษออนไลน์
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50696
วันที่ 14 ม.ค.63 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา25663
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50761
วันที่ 17 ม.ค.63 งานวันครูปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50763
วันที่ 18 ม.ค.63 อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดป้ายนิเทศและผลิตหุ่นถุงมือปฐมวัย
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50765