พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ


พันธกิจ
 

     ๑. มีระบบโครงสร้าง การบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการร่วมกันทำงานเป็นทีมโดยเน้นระบบ  ประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจ

     ๒. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเคารพยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     ๓. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งสามารถครองตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     ๔. พัฒนาบุคลกรให้มีความสามารถในการนำสื่อมาใช้  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบูรณาการ ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ๕. พัฒนาผู้เรียน ให้มีวุฒิภาวะในด้านความรู้ ภูมิปัญญา มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถดูแลสุขภาพอนามัย ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ควบคุมการดูแลตนเองในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม นักเรียนรู้จัก แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพ สามารถครองตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

     ๖. ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานในระดับโครงการ/งาน/กิจกรรม และแผนพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

     ๗. จัดระบบให้การบริการสวัสดิการคล่องตัว และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน

 


อัตลักษณ์    ผู้เรียน - ลายมือ

เอกลักษณ์   มารยาท – ระเบียบวินัย

กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน


กลยุทธ์  เป้าหมายการดำเนินงาน
 
 
ด้านการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษา
 

     ๑. สถานศึกษามีระบบโครงสร้าง การบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยเน้นระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอำนาจ รู้บทบาทของตนเองและปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับปรัชญาเป้าหมายของโรงเรียน
 
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
 

     ๒. นักเรียนมีความเคารพยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     ๓. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนัก ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งสามารถครองตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     ๔. นักเรียนมีวุฒิภาวะในด้านความรู้ ภูมิปัญญาให้มีนิสัยรักการอ่านและสามารถดูแลสุขภาพอนามัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาควบคู่กับการดูแลตนเองในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำงานเป็นทีม นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพ สามารถครองตน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     ๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการเป็นพิเศษ ให้กับนักเรียนได้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมการส่งเสริมทักษะวิชาชีพโดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนากระบวนการทางความคิด

     ๖. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการนำสื่อมาใช้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  และมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๗. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

 
ด้านกำกับติดตามตรวจสอบและรายงาน
 

     ๘. สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อการติดตามตรวจสอบและรายงาน การปฏิบัติในระดับโครงการ/กิจกรรมและแผนพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

     ๙. สถานศึกษามีระบบข้อมูลธุรการการเงินให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถครอบคลุมและตรวจสอบได้

 
ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
 

     ๑๐.  สถานศึกษามีการจัดระบบให้การบริการสวัสดิการคล่องตัว  และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน