ปฏิทินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ แผนงาน
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๔ มกราคม ๒๕๖๓ นาวสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมประกวดจัดบอร์ดความรู้ทั่วไป
- กิจกรรมประกวดทำที่คั่นหนังสือ
- กิจกรรมประกวดทำโมบายความรู้ทั่วไป
๘-๑๐
มกราคม ๒๕๖๓
นาวสาวพร้อมศิริ  พิลึก วิชาการ
(ประถมศึกษา)
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๘ มกราคม ๒๕๖๓ นาวสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการดาวเพ็ชระ
-กิจกรรมประกวดดาวเพ็ชระ
๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวภานรินทร์ทิรา
หวาเกตุ
กิจการนักเรียน
(ประถมศึกษา)
โครงการดาวเพ็ชระ
- กิจกรรมประกวดดาวเพ็ชระและมอบเกียรติบัตรในวันเด็กแห่งชาติ
๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวภานรินทร์ทิรา
หวาเกตุ
กิจการนักเรียน
(ประถมศึกษา)
โครงการมวลชนสัมพันธ์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวธนัญา สิริภาสสกุล สัมพันธ์ชุมชน
โครงการส่งเสริมทักษะพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
- กิจกรรมงานประดิษฐ์น่ารู้พาเพลิน
เรื่อง รถจากกล่องนม
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันนลี  สุวรรณทัพ วิชาการ
(ก่อนประถมศึกษา)
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๑๕  มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๑๗  มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวชลิตา  บุญยืน บุคลากร
 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ แผนงาน
สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ๒๒ - ๒๔
มกราคม ๒๕๖๓
นางสาวกนกพร
คงเพชรศักดิ์
วิชาการ
(ประถมศึกษา)
โครงการทัศนศึกษา
-กิจกรรมทัศนศึกษา  ป.๕-ป.๖
๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางนารี  ชุ่มเย็น กิจการนักเรียน
(ประถมศึกษา)
โครงการทัศนศึกษา
-กิจกรรมทัศนศึกษา  ม.๑ –ม.๓
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวพนิดา  แพงมา กิจการนักเรียน
(มัธยมศึกษา)
โครงการทัศนศึกษา
-กิจกรรมทัศนศึกษา  ป.๓-ป.๔
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางนารี  ชุ่มเย็น กิจการนักเรียน
(ประถมศึกษา)
โครงการศักยภาพทางวิชาการ
- อบรมสะเต็มศึกษา
๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวชลิตา  บุญยืน บุคลากร
โครงการประกวดสื่อ
 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอโณทัย  สงเชื้อ บุคลากร
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการทัศนศึกษา
- ชั้นอนุบาล ๑
- ชั้นอนุบาล ๒
- ชั้นอนุบาล ๓
๒๙ - ๓๑
มกราคม ๒๕๖๓
นางสาวปรียาภรณ์  นิลเนียม วิชาการ
(ก่อนประถมศึกษา)
ส่งคะแนนสอบ /คะแนนเก็บ/
ครั้งที่ ๑
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกนกพร
คงเพชรศักดิ์
วิชาการ
(ประถมศึกษา)
 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ แผนงาน
โครงการหนูน้อยสมองอัฉริยะ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวเจนจิรา  แก้วมณี วิชาการ
(ก่อนประถมศึกษา)
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมเดินทางไกลป.๑-ป.๒
- กิจกรรมเดินทางไกลป.๓-ป.๔
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นางสาวพิริยา  สุวรรณราชัย กิจการนักเรียน(ประถมศึกษา)
โครงการประกวดความสามารถพิเศษ
-กิจกรรมการประกวดความสามารถพิเศษ
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวศรัญญา  ดวงแก้ว วิชาการ(ประถมศึกษา)
โครงการมวลชนสัมพันธ์
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายปณต  แก้วกาญจน์ สัมพันธ์ชุมชน
โครงการทัศนศึกษา
-กิจกรรมทัศนศึกษา  ป.๑-ป.๒
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางนารี  ชุ่มเย็น กิจการนักเรียน
(ประถมศึกษา)
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการประกวดสื่อ
 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวอโณทัย  สงเชื้อ บุคลากร
 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ แผนงาน
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
- ระดับอนุบาล
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยม
๑๖ - ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๓
นางสาวกนกพร
คงเพชรศักดิ์
วิชาการ
(ประถมศึกษา)
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร
ส่งเอกสารทางวิชาการ/บันทึกธุรการชั้นเรียน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวกนกพร
คงเพชรศักดิ์
วิชาการ
(ประถมศึกษา)
ส่งคะแนนสอบ/ส่งสมุดพก/บันทึกผลการเรียนรายบุคคล ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 
นางสาวกนกพร
คงเพชรศักดิ์
วิชาการ
(ประถมศึกษา)
 

ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.72 KB