คณะผู้บริหาร

ทรรศิน สินธุระเวชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน