สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน


 
คำขวัญของโรงเรียน


ปัญญา  ประดุจดังอาวุธ


 
สีประจำโรงเรียน


(แดง-ขาว)


สีแดง    หมายถึง    ความเข้มแข็ง   อดทน

สีขาว    หมายถึง    ความบริสุทธิ์ของจิตใจ