เรื่อง การอ่าน ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง การอ่าน ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง  การอ่าน
ช่วงอายุ 3 – 5 ปี

สนุกกับสระอา
https://www.youtube.com/watch?v=IJcuJvg3WUw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eUkacKb1HMR7trj9Y1FKDUlIT9BOh0QBOzOyxwrUYElN9BNbLNc_Ncl4
   
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
https://www.youtube.com/watch?v=d-ogDO3e2no&feature=share&fbclid=IwAR2RB9RQ-11pOjYaB8CcQhmFyOkDzQE_4chgLYR1aeez2Dzhz6C3ENLCUf0  


ช่วงอายุ 4 – 5 ปี

สระในภาษาไทย
https://www.youtube.com/watch?v=KR6skKAcFX0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WuC7iYCCdRAOJfb0b_z52-oKwm-obN66_-aCspddFWYn0kbvcgnX6uVU  

สนุกกับสระอะ
https://www.youtube.com/watch?v=ytBk-EOsuyk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30XK2pSn-ylHB3u9C7rT0k5gIf7GwYjlbFZGr9rnIq6vzDe5OGapPMjWo  

สะกดคำแม่ ก กา
https://www.youtube.com/watch?v=o87CHz3dRuE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR318TcbpkmpfxGk3CQSxW_YFAQFkTq2SAhNkXdZhF8EsxzU42kzeeRuWPQ