เรื่อง การเขียน ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง การเขียน ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง  การเขียน
ช่วงอายุ 3 – 5 ปี

การเขียน ABC พิมพ์ใหญ่
https://www.youtube.com/watch?v=2fadaJ8pGIg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rPQlyoifnZc7NjSFIOrrHemHUItrBD7MMvKra-ee4qbCg3Js9uQj12CA  

หัดเขียนตัวเลข 1-20
https://www.youtube.com/watch?v=N8cREG_XF2w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1SbbBgCgzBf-cGx31IxfWLItYA8rV88Noc0dLCsAn2VwXF-oO40n5F3N4 

ฝึกเขียน ก-ฮ
https://www.youtube.com/watch?v=QjI6o3dZBwc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tLuEJx8YIFmaiQD-ml63jBXKQEdQhadUjDG6rGN6ThC-CsUyCjYSaMtk 

ฝึกเขียนเลขไทย 1-10
https://www.youtube.com/watch?v=KDHif--B6qQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cQmFU-Kt5ADKSm4JEPZl241ja54WyZMVC1jW_bhOTQkpgj8csspaTAVo  
 
 
ช่วงอายุ 4 – 5 ปี

การเขียน ABC พิมพ์เล็ก
https://www.youtube.com/watch?v=W_OOtvo1V_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02qKO9e8niuL-u4vU071WDTnmcd7t3cB7-3IRN0wlU7AHPqgMDref5plA