เรื่อง การวาดภาพ ระบายสี ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง การวาดภาพ ระบายสี ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง  การวาดภาพ ระบายสี
ช่วงอายุ 3 – 5 ปี

การวาดภาพรูปทรงเลขาคณิต
https://www.youtube.com/watch?v=dE-L_2glC60&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lQc9m935UvpqYIf0IEOgZkU6sqDI5tmuG_V5ME36USusYmktgSw9B8Ns   

ช่วงอายุ 4 – 5 ปี

การวาดภาพรูปบ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=eU_N9Yayf6k&feature=share&fbclid=IwAR3F_m-uCtpHh-4P22M9Qs-
EAEahP_H6O7y4ZQ8cPmXeNaSWMFOGPQ3xxWI
  

การวาดภาพรูปสัตว์
https://www.youtube.com/watch?v=5tspcN1ALw4  

การวาดภาพรูปผลไม้
https://www.youtube.com/watch?
v=KgMxxYEne2Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jDchUQXpqRfe6p4523_6jFfzHytFxJhwKas7Im3WH6hEZCCLUIzJGboM

 
ก่ารวาดภาพดอกไม้และผีเสื้อ 
https://www.youtube.com/watch?v=oV3SHkIcBiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ZPxYx4c0NVNRG54k6dFvmNv_L4cs4HCaFWiX1c3raBqRNwP4bGJSh8uM